תפריט מכללת ידע

C א ב ג ד ה ז ח י מ נ ע פ צ ק ר ש ת

זכויות עובדים

זכויות עובדים הן זכויות הניתנות לעובדים באמצעות דיני העבודה, בהסכמים קיבוציים ובכלים נוספים להסדרת יחסי העבודה. זכויות העובדים הושגו בעיקר כתוצאה של מאבקים של תנועות סוציאליסטיות החל מהמאה ה-19, מאבקים שנועדו למנוע העסקת ילדים קטנים, להגביל את שעות העבודה היומיות, לקבוע שכר מינימום ועוד.

היקף הזכויות שיש להעניק לעובדים, אל מול זכות הקניין של המעביד והפררוגטיבה שלו לנהל את עסקו כראות עיניו, הם חלק מהפולמוס הפוליטי בין השמאל לימין. דוגמה לפולמוס זה היא הדיון אודות שכר המינימום.