office

תשלום פיצויי פיטורים ושכר אחרון של עובד שנפטר

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע, עובד שעבד לפחות שנה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה ונפטר, שאריו יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.

החוק מגדיר מי הם שאריו של עובד: "שאירים" לענין זה – בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לענין גימלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968, ובאין בן-זוג או ילדים כאמור – ילדים והורים שעיקר פרנסתם היתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה על הנפטר.

יש לשים לב כי החל משנת 2008 (כניסתו של צו ההרחבה לפנסיה חובה) שאריו של העובד יהיו זכאים לקבל רק את החלק היחסי מהפיצויים שאותו לא הפריש המעסיק לביטוח הפנסיוני (2.33%)

אם המעסיק הפריש את מלוא פיצויי הפיטורים לאורך כל תקופת ההעסקה (8.33%) השארים לא יהיו זכאים לקבל פיצויים מלבד הכספים אותם הם רשאים למשוך מקרן הפנסיה.

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים מגדיר ילד של עובד לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי :

 "ילד" – ילד של המבוטח, לרבות נכד שכל פרנסתו על המבוטח, ובלבד שנתמלא בהם אחד מאלה:

(1)   לא מלאו להם שמונה-עשרה שנה;

(2)   לא מלאו להם עשרים שנה, ובלבד שעיקר זמנם מוקדש לסיום לימודים במוסד חינוכי על-יסודי או שהם שוחרים במסגרת קדם צבאית של צבא הגנה לישראל;

(3)   לא מלאו להם עשרים ושתיים שנה והם –

(א)   בשירות סדיר כמשמעותו בחוק שירות בטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ואולם לא יובא בחשבון לענין פסקה זו, שירות סדיר העולה על שלושים וששה חדשים;

(ב)   בנות המשרתות בשירות לאומי בהתנדבות שאישר השר ובתנאים שקבע בתקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת;

אם אין למנוח בן זוג או ילדים שעונים על התנאים בסעיף, השארים שיהיו זכאים לפיצויים הם:

  • ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר
  • אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים ופרנסתם הייתה על הנפטר.

במקרה של עובד שנפטר אשר השאיר אחריו רק ילדים בוגרים, שלא היו תלויים בו לפרנסתם, לא קיימת מכוח החוק, כל חובת תשלום פיצויי פיטורים לילדיו.  

סעיף 7 לחוק הגנת השכר קובע כי " נפטר עובד לפני ששולם שכר העבודה המגיע לו, ישולם שכר העבודה, על אף האמור בדיני הירושה, לידי מי שהעובד הורה לענין זה; לא הורה – ישולם לבן-זוגו, ובאין לו בן-זוג – ליורשו"

 כלומר, סעיף 7 לחוק הגנת השכר קובע כי שכרו האחרון של העובד ישולם בסדר הבא:

  1. לידי מי שהעובד הורה לעניין זה
  2. לא הורה העובד, ישולם לבן הזוג
  3. אם אין לעובד בן זוג ישולם שכר העבודה ליורשו

עוד מאמרים

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד