תפריט מכללת ידע

חדשות האתר

מאמרים חדשים
ארכיון
יוני 2024
אבגדהוש
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

תשלום פיצויי פיטורים

תוכן עניינים

עובד שפוטר מעבודתו זכאי, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים ובנסיבות מסוימות זכאי לפיצויי פיטורים גם עובד שהתפטר. הזכות לפיצויי פיטורים מותנית בקיומם של שני תנאים: תקופת עבודה מינימלית רצופה וסיום יחסי עבודה, בנסיבות מסוימות המוכרות לפי חוק.

תנאי הזכאות לפיצויי פיטורים

עובדים שפוטרו מעבודתם זכאים, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים. בנסיבות מסוימות זכאים לפיצויי פיטורים גם עובדים שהתפטרו.

הזכות לפיצויי פיטורים מותנית בקיומם של שני תנאים: תקופת עבודה מינימאלית רצופה וסיום יחסי עבודה, בנסיבות מסוימות המוכרות לפי חוק.

1. התנאי הראשון – תקופת עבודה מינימאלית רצופה

לפיצויי פיטורים זכאים:

 • עובדים שעבדו באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, שנה אחת ברציפות
 • עובדים עונתיים שעבדו, באותו מקום עבודה או אצל אותו מעסיק, שתי עונות בשתי שנים רצופות כלומר: שתי תקופות של 60 ימי עבודה במהלך שלושה חודשים רצופים בשנה

פוטר עובד זמן קצר לפני תום שנת העבודה הראשונה, רואים כאילו פוטר מתוך כוונה להימנע מתשלום פיצויי פיטורים, וככל שלא הוכח ההיפך, העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

2. התנאי השני – סיום יחסי עבודה בנסיבות מסוימות המוכרות לפי חוק

עובדים זכאים לפיצויי פיטורים אם התקיימה אחת מהסיבות המפורטות להלן:

 • העובדים פוטרו – לעניין הזכות לפיצויי פיטורים, רואים בעובד כמפוטר גם כאשר יחסי העבודה הסתיימו בנסיבות מיוחדות.
 • המעסיק נפטר
 • המעסיק הוכרז כפושט רגל, ולגבי מעסיק שהוא תאגיד, אם התאגיד פורק או נמחק.
 • העובד נפטר – במקרה זה, השאירים של העובד הם הזכאים לפיצויי פיטורים שהעובד היה זכאי להם אילו פוטר. שאירים לעניין הזכות לפיצויי פיטורים הם: בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וכן ילד של העובד שהוא בגדר "תלוי במבוטח" לעניין גמלאות לפי פרק ה' לחוק הביטוח הלאומי​ [נוסח משולב], תשנ"ה – 1995. באין בן-זוג או ילדים כאמור – השאירים של העובד הם ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על העובד שנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים-עשר חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה עליו. ​

האם עובד שהתפטר זכאי לפיצויי פיטורים?

​ככלל, עובד שהתפטר אינו זכאי לפיצויי פיטורים ואולם בנסיבות מסוימות רואים בעובד שהתפטר מעבודתו, לעניין הזכות לפיצויי פיטורים, כעובד שפוטר.

נסיבות מיוחדות בהן זכאים עובדים לפיצויי פיטורים כעובדים שפוטרו

הרעה מוחשית בתנאי העבודה

עובדים שהתפטרו בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או בשל נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגביהם, בהן אין לדרוש מוהם להמשיך בעבודתם, רואים אותם כעובדים שפוטרו, והם זכאים לפיצויי פיטורים.

אי חידוש חוזה עבודה

עובדים המועסקים לפי הסכם עבודה לתקופה קצובה, רואים אותם כעובדים שפוטרו הזכאי לפיצויי פיטורים, אם המעסיק לא הציע להם לחדש את הסכם העבודה, לפחות 3 חודשים לפני תום תקופת ההסכם. עובדים שסירב לחדש את הסכם העבודה, כמוהם כעובדים שהתפטרו.

עובדים עונתיים

עובדים עונתיים שעבדו לפחות 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה, והתפטרו משום שלא הובטחה להם עבודה רצופה באותו מקום עבודה, רואים בהם כעובדים שפוטרו והם זכאים לפיצויי פיטורים.

מצב בריאותי

עובדים שהתפטרו עקב מצבם הבריאותי או עקב המצב הבריאותי של בני משפחתם, זכאים לפיצויי פיטורים כעובדים שפוטרו, אם לאור ממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות.

בני משפחה של העובד, לעניין זה, הם: בן – זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן – זוגו, ילדו של העובד לרבות ילד מאומץ או חורג, הורה של העובד, נכד של העובד, סבו של העובד, או הורה של בן זוגו של העובד הגר עם העובד ועיקר כלכלתו על העובד.

לאחר לידה

עובדת שהתפטרה תוך תשעה חודשים מיום הלידה לצורך טיפול בילד זכאית, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים. אף עובד שהתפטר תוך תשעה חודשים מיום שבת זוגו ילדה זכאי, בתנאים מסוימים, לפיצויי פיטורים. יובהר כי רק אחד מבני הזוג זכאי לפיצויי פיטורים, אם התפטר בנסיבות אלה.

על העובד/ת להודיע בכתב למעסיק על ההתפטרות לצורך טיפול בילד וכן למסור למעסיק הודעה מוקדמת.

הכלל האמור חל גם בהן עובדת קיבלה לאימוץ ילד, שטרם מלאו לו 13 שנים, עובדת שקיבלה למשמורתה, כהורה מיועד, ילד וכן עובדת שקיבלה לביתה ילד, שגילו אינו עולה על עשר, כהורה במשפחה שאושרה על ידי משרד הרווחה כמשפחת אמנה, אם משרד הרווחה אישר שההתפטרות נדרשת מטעמים של טובת הילד.

שהיה במקלט לנשים מוכות

עובדת השוהה, באישור לשכת סעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, במקלט לנשים מוכות, והתפטרה עקב כך מעבודתה, זכאית לפיצויי פיטורים, בתנאי שסמוך לפני שהתפטרה, שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות.

העתקת מקום מגורים

עובד שהתפטר עקב העתקת מקום המגורים זכאי, לפיצויי פיטורים, בנסיבות מסוימות, כגון: עובד שעקב נישואיו העתיק את מגוריו למקום המגורים של בן זוגו, עובד שהעתיק את מקום מגוריו לישוב חקלאי, או עובד שהעתיק את מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן זוג המשרת בצבא.

שירות צבאי, לאומי או אזרחי

כפיטורים רואים, בתנאים הקבועים בחוק, גם התפטרות של עובד בסמוך לפני שהתגייס לשירות סדיר בצה"ל, התנדב לשירות לאומי או אזרחי וכן מי שהתגייס למשטרת ישראל ובסמוך לפני כן היה עובד והתפטר על מנת להתגייס.

עובד שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית

כפיטורים רואים גם התפטרות של עובד שנבחר לכהן במשכורת מקופת רשות מקומית, כראש הרשות או כסגן ראש הרשות, אלא אם המעסיק התחייב בכתב כלפי העובד שתקופת הכהונה ברשות המקומית תיחשב כחופשה ללא תשלום.

לאחר גיל פרישה

כפיטורים רואים גם התפטרות של עובד לאחר שהגיע לגיל פרישה. במקרה זה ניתן לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד, או במקומם, כל סכום המשתלם לעובד מקופת גמל, עקב תשלומי המעסיק לקופת הגמל, אשר נועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם.

עובד שהחל לעבוד במקום העבודה לאחר גיל פרישה חובה והתפטר, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים רק אם מתקיימות נסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים כגון: עקב הרעת תנאים.
 
לפי הפסיקה, עובדת שהחלה לעבוד לאחר שהגיעה לגיל הפרישה, והתפטרה לפני שמלאו לה 67, זכאית לפיצויי פיטורים, אם השלימה שנת עבודה אחת לפחות אצל המעסיק. לדוגמא: עובדת החלה לעבוד במקום עבודה בגיל 62 והתפטרה מעבודתה בהגיעה לגיל 67 או לאחר מכן, זכאית לפיצויי פיטורים.

הפסקות שאינן קוטעות את הרציפות בעבודה לעניין פיצויי פיטורים

לעניין הזכות לפיצויי פיטורים, לא רואים בתקופות שלהלן כפוגעות ברציפות בעבודה:

 • שירות בצה"ל – שירות סדיר (חובה) ושירות מילואים
 • יום המנוחה השבועי וחג שאין עובדים בו, לפי חוק, נוהג או הסכם וכן הראשון במאי
 • חופשה שנתית
 • חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד לפי חוק או בהסכמת המעסיק, כגון: יום הבחירות לכנסת
 • חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד לפי חוק או בהסכמת המעסיק, כגון: חופשת לידה, או חופשה ללא תשלום בהסכמת המעסיק
 • שביתה או השבתה
 • תאונה או מחלה
 • היעדרות מעבודה עקב אבל במשפחה
 • הפסקה זמנית בעבודה לתקופה שאינה עולה על ששה חודשים, בין אם לא נותקו יחסי העבודה, כגון: בתקופת חופשה ללא תשלום (חל"ת) ובין אם נותקו יחסי עבודה כגון: במקרה של פיטורים או התפטרות
 • אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

שכר הכולל פיצויי פיטורים

לפי הקבוע בסעיף 28 לחוק פיצויי פיטורין, מעסיק פטור מתשלום פיצויי פיטורים לעובד, אם בהסכם העבודה נקבע שפיצויי הפיטורים יהיו כלולים בשכר העבודה. זאת בתנאי שהסכם העבודה אושר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ואין הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד, המחייב תשלום פיצויי פיטורים.

לצ​פייה בהנחיות לאישור סעיף 28 לפי חוק פיצויי פיטורין​​

שלילת הזכות לפיצויי פיטורים

עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים, או לפיצויים חלקיים בלבד, אם פוטר בנסיבות שלפי ההסכם הקיבוצי החל עליו ועל המעסיק, או לפי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף, מצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים.

בית הדין לעבודה, עשוי לפטור מעסיק מתשלום פיצויי פיטורים או מחלקם, גם לגבי ענף עבודה שאין בו הסכם קיבוצי, בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים.

בנסיבות בהן המעסיק הפקיד את כספי הפיטורים בקופת גמל ונשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים, המעסיק יכול לדרוש כי הסכומים שהופקדו לצורך תשלום פיצויי הפיטורים יוחזרו לו, אלא אם כן ההפרשות לקופת הגמל יועדו גם לביטוח פנסיוני.

האחראי לתשלום פיצויי פיטורים

מעסיקו של העובד הוא האחראי לתשלום פיצויי הפיטורים לעובד.

בנסיבות בהן מקום העבודה עבר מיד ליד, וכן בנסיבות של מיזוג או חלוקה של מקום העבודה: המעסיק המקורי וגם המעסיק החדש אחראים לתשלום פיצויי הפיטורים, לרבות התשלומים לקופת הגמל המגיעים, עבור העובדים, מהמעסיק המקורי.

מעסיק חדש שדרש, באמצעות פרסום במקום העבודה ובעיתונות, שתביעות, לתשלום חוב פיצויי פיטורים או לביצוע תשלומים לקופת גמל, יוגשו לו תוך שלושה חודשים מיום ההעברה, החלוקה או המיזוג של מקום העבודה, לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו לאחר מכן.

אחריות המעסיק החדש לא חלה בנסיבות בהן ההעברה, החלוקה או המיזוג של מקום העבודה הם עקב פשיטת רגל או פירוק של מקום העבודה בשל חדלות פירעון.

עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה אחר אצל אותו מעסיק ולאחר מכן התחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי של העובד, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם, עבור תקופת העבודה אצלו או במקום העבודה הקודם, כאילו פוטר ביום חילופי המעסיקים. היה והמעסיק החדש קיבל על עצמו, לפי התחייבות בכתב כלפי העובד, את האחריות לתשלום פיצויי הפיטורים שהעובד זכאי להם מהמעסיק הקודם, המעסיק הקודם יהיה פטור מתשלום הפיצויים ורואים את תקופת העבודה של העובד אצל המעסיק הקודם או במקום העבודה הקודם, כתקופת עבודה אצל המעסיק החדש.

לפי הפסיקה, בתחומי משק מסוימים, בהם מרבית העובדים בלתי מקצועיים ומגיעים מרקע סויציו אקונומי נמוך, כגון: עובדים בתחומי הניקיון השמירה והאבטחה, במקרה של חלופי מעסיקים באותו מקום עבודה, זכאי העובד לקבל את פיצויי הפיטורים, בכל מקרה, מהמעסיק הקודם. זאת גם אם העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה וגם אם המעסיק החדש קיבל על עצמו אחריות לתשלום הפיצויים בעד תקופת העבודה אצל המעסיק הקודם. כך גם נקבע בצו הרחבה החל בתחום הניקיון. ראו צווי הרחבה מצורפים.

חישוב פיצויי הפיטורים

עובדים זכאים לפיצויי פיטורים בסכום של שכר חודשי אחד לכל שנת עבודה אצל אותו המעסיק או באותו מקום עבודה, ולחלק יחסי של השכר החודשי בעד כל חלק של שנה שלאחר שנת עבודה.

עובדים עונתיים זכאים בעד חלק של שנת עבודה לפיצויי פיטורים יחסיים, אף אם תקופות עבודתם במצטבר לא מגיעות לכדי שנה.

השכר המובא בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים

חישוב על פי השכר האחרון

ככלל, השכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים הוא השכר האחרון של העובדים.

דוגמא: עובד שעבד אצל אותו מעסיק במשך 10 שנים ושכרו, במשך 9.5 שנים היה 5,000 ש"ח ובחצי השנה האחרונה לעבודתו, 5,500 ש"ח, זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של 55,000 ש"ח.

חישוב על פי שינוי זמני בשכר

בנסיבות בהן נקבע בהסכם קיבוצי כי שכר העובדים במקום עבודה יופחת באופן זמני, מביאים בחשבון, לצורך חישוב פיצויי הפיטורים, את השכר שקדם להפחתה.

חישוב הפחתה בשכר

בנסיבות בהן חלה הפחתה בשכר העובדים, מביאים בחשבון לגבי התקופה שקדמה להפחתה, את השכר האחרון ששולם לעובדים לפני ההפחתה.

דוגמא: עובדת שעבדה אצל אותו מעסיק במשך 10 שנים, ושכרה במשך 9.5 שנים היה 5,000 ש"ח, ובחצי השנה האחרונה לעבודתה 4,000 ש"ח, זכאית לפיצויי פיטורים בסכום של 49,500 ש"ח, לפי החישוב שלהלן: 47,500 ש"ח עבור 9.5 שנים (5,000 X‏ 9.5) ו – 2,000 ש"ח עבור ששת החודשים האחרונים לעבודה (4,000 X‏ 0.5).

שינוי בהיקף המשרה

בנסיבות בהן עובדים עברו מעבודה חלקית לעבודה במשרה מלאה ולהיפך, מחשבים בנפרד את פיצויי הפיטורים לכל אחת מתקופות העבודה, לפי שיעור המשרה ובהתאם לשכר העבודה האחרון.

דוגמא: עובד שעבד במשך 6 חדשים בחצי משרה, ובהמשך עבד במשך שנה במשרה מלאה בשכר של 10,000 ש"ח, יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בסכום של 12,500 ש"ח, לפי החישוב שלהלן: 2,500 ש"ח עבור 6 חודשי העבודה הראשונים (0.5X0.5X10,000) ו – 10,000 ש"ח עבור שנת העבודה האחרונה.

שכר מינימום

נדרש שהשכר המשמש לחישוב פיצויי הפיטורים, לא יהיה נמוך משכר המינימום.

רכיבי השכר המובאים בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים

רכיבי שכר המובאים בחשבון:

 • שכר יסוד, לרבות תוספת מחלקתית או מקצועית אם הן כלולות בשכר
 • תוספת ותק
 • תוספת יוקר
 • תוספת משפחה.

במקרה שהשכר אינו משולם לפי הרכיבים האמורים, או חלק מהם, מביאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי הפיטורים את השכר הרגיל המשולם לעובדים ללא תוספות.

תוספות שאינן נכללות בחישוב פיצויי הפיטורים

תוספת שכר שאינה קבועה או המותנית בתנאי, אינה מובאת בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים. דוגמאות לתוספות שאינן מובאות בחשבון: תשלומים בגין אחזקת רכב או טלפון, גמול שעות נוספות, או דמי הבראה.

חישוב פיצויי פיטורים לפי שכר המשולם כעמלה

בנסיבות בהן השכר, או חלק ממנו, משולם כעמלה, כגון בעד ביצוע עבודה מסוימת, או כאחוז מהפדיון שכר שבעיקרו משולם לפי כמות התוצרת, מחשבים את פיצויי הפיטורים בהתאם לשכר הממוצע של העובד בשנים עשר החודשים שקדמו לפיטורים.

חישוב פיצויי פיטורים לפי שכר המשולם על בסיס יומי

בנסיבות בהן השכר משולם על בסיס יומי, והעובד לא הועסק במספר ימי עבודה שווה בכל אחד מהחודשים שבתקופת העבודה, מחשבים את פיצויי הפיטורים, לפי מספר שעות העבודה הממוצע בחודש, במהלך 12 חודשי העבודה שקדמו לפיטורים. בהתאמה לכך מחושבים גם פיצויי הפיטורים של עובד ששכרו משולם על בסיס שעתי. בשני המקרים, מביאים בחשבון, לעניין חישוב פיצויי הפיטורים, את השכר האחרון ששולם לעובד לפני הפיטורים.

המועד לתשלום הפיצויים

על המעסיק לשלם לעובדים את פיצויי הפיטורים ביום האחרון לעבודה, או לכל המאוחר בתוך 15 הימים שלאחריו.

מעסיק המשלם את פיצויי פיטורים בתקופה שמהיום ה-16 ועד ליום ה-30 שלאחר יום העבודה האחרון, חייב להוסיף לסכום הפיצויים גם הפרשי הצמדה למדד עד ליום התשלום הפועל.

פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים שלא שולמו במועד, דינם כדין שכר מולן.

מעסיק המשלם את פיצויי הפיטורים לאחר מכן, עשוי לשאת בתשלום פיצוי מיוחד, הקבוע בחוק בגין הלנת פיצויי פיטורים.

מקור מידע

עוד באותו נושא…

-הובלות
חברת הובלות פיטרה עובד ושללה ממנו פיצויי פיטורים בטענה שגנב ציוד מהחברה

חברת הובלות פיטרה עובד ושללה ממנו פיצויי פיטורים בטענה שגנב  ציוד מהחברה – בית הדין קבע: חברת הובלות...

8-2048x652
התפטרות של עובדת בעקבות הצבת מצלמות במקום העבודה

סע”ש 29245-04-18 התפטרות של עובדת בעקבות הצבת מצלמות במקום העבודה בית הדין קבע: התפטרות בשל הצבת מצלמות...

2-2048x652
הוכחת קיומו של קשר סיבתי בין אירוע מוחי שארע לתובע לבין פיטורין לאלתר ממקום עבודתו

ב”ל (ת”א) 61869-07-21 רוני מדמוני נ’ המוסד לביטוח לאומי מאת: עו”ד מור פפיר כהן הרקע העובדתי התובע, ילדי...

1-1-2048x652
עובדת פוטרה בשל אמירות נגד חיילי צה”ל – בית הדין ביטל את פיטורי העובדת

בית הדין ביטל את פיטורי העובדת והבהיר-ראוי כי מעסיק יקבע כללים ברורים בנוגע להתבטאויות פוליטיות מאת:...

פיטורים
הרקע לפיטורים ולהתפטרות והזכות לשימוע

מבוא עובדים לא חייבים לנמק את ההודעה על ההתפטרות, אך במקרה של התפטרות עקב הרעת תנאים מומלץ להתריע מראש...

 (3)
מדריך למעסיק לסיום יחסי עבודה

מדריך זה מיועד לסייע למעסיקים לנהל בצורה מקצועית והוגנת תהליכי פיטורים, התפטרות ופרישה לפנסיה המדריך...

 (1)
מדריך בנושא התפטרות מעבודה

התפטרות של עובד מביאה להפסקת העבודה, שבעקבותיה עשויה להיגרם פגיעה משמעותית בהכנסות המשפחה. מעבר לכך,...

 בנושא פיטורים
מדריך בנושא פיטורים

המדריך מרכז מידע חשוב לעובד העומד לפני פיטורים ולעובד שפוטר מעבודתו, וכן למעסיקים המפטרים את עובדיהם פיטורים...

1
התפטרות ופיטורים

פיטורים מי זכאי לקבל פיצויי פיטורין ותוך כמה זמן המעסיק חייב לשלם אותם? והאם מותר למעסיק למנוע מהעובד...

2
הוכחת מועד סיום העסקה מוטל על העובד

ע"ע ארצי 23930-10-22 – רונית צור נ' ג'ן דפרקהון  הוכחת מועד סיום העסקה מוטל על העובד מאת: עו"ד...

פיטורים
הודעה על תנאי עבודה והודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות - המדריך המלא

הודעה על תנאי עבודה ("הודעה לעובד") מעסיק חייב למסור לעובדים הודעה על תנאי עבודתם בכתב, לא...

  תוכן עניינים