ניהול שכר

ניכויים מהשכר

ככלל – אין לנכות משכרו של עובד אלא סכומים שהותרו בניכוי לפי הוראות החוק, הכוללים:

 • ניכויי חובה – כלומר, סכומים שקיימת חובה לנכותם מהשכר.
 • ניכויי רשות – כלומר סכומים המותרים בניכוי מהשכר.

חשוב לציין:
בתלוש השכר נדרש לציין כל אחד מהניכויים שנוכו משכר העובד.

ניכויי חובה

מס הכנסה ודמי ביטוח בריאות – על המעסיק חלה חובה לנכות משכר העובד, מס ההכנסה ודמי ביטוח בריאות.
דמי ביטוח לאומי – על המעסיק לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בדמי הביטוח המשולמים לביטוח לאומי בהתאם לשיעור הקבוע בחוק הביטוח הלאומי. מידע נוסף, בקשר לשיעורי דמי ביטוח בריאות ודמי הביטוח הלאומי, באתר המוסד לביטוח לאומי.

ניכוי להבטחת זכויות לפנסיה – לפי צו הרחבה לפנסיה חובה המעסיק רשאי לנכות 5.5% משכרו של העובד לחסכון פנסיוני, או שיעור גבוה יותר, אם העובד ביקש להגדיל, את ההפרשה לביטוח הפנסיוני המנוכה משכרו, עד ל – 7% משכר העובד, שהוא השיעור המרבי הקבוע, לעניין זה, בתקנות מס הכנסה.

חשוב לציין:
את התשלומים המהווים ניכויי חובה יש לנכות מהשכר במקור, לפני תשלום השכר לעובד.

ניכויי רשות

מעסיק רשאי לנכות משכר העובד, תשלומים אלה:

 • תרומות שהעובד הסכים שינוכו משכרו.
 • דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שאותם יש לנכות משכר העובד לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו משכרו וכן התשלומים הרגילים לוועד העובדים במקום העבודה.
  תוספת לדמי החבר בארגון עובדים המיועדת למימון פעילות מפלגתית, אלא אם הודיע העובד למעסיק בכתב, שהוא מתנגד לתשלום התוספת.
 • דמי טיפול מקצועי-ארגוני לטובת הארגון היציג, שיש לנכותם לפי הסכם קיבוצי או חוזה העבודה משכרו של עובד שאינו חבר בארגון עובדים כלשהו, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי, עד לשיעור מרבי משכר העובד הקבוע בתקנות.
 • מקדמות שהעובד קיבל על חשבון השכר, בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד בעד שלושה חודשים. לגבי מקדמות בסכום גבוה יותר, חלה ההגבלה האמורה בפסקה (6) להלן.
 • חוב שהעובד חייב למעסיק, לפי התחייבות בכתב, כגון: בשל הלוואה שהועבד קיבל. סכום הניכוי המרבי המותר הוא רבע משכרו של העובד. אולם בסיום יחסי העבודה, המעסיק רשאי לנכות את יתרת החוב שאינה שנויה במחלוקת.
 • תשלומים לקופת גמל (ראו לעיל ניכוי להבטחת זכויות פנסיה), אלא אם כן העובד הודיע בכתב שהוא מתנגד לכך שתשלומים אלה ינוכו משכרו.
 • קנס שהוטל על העובד לפי חוק או הסכם קיבוצי כגון: בשל עבירת משמעת שביצע העובד.

חשוב לציין:
על המעסיק להעביר סכום שנוכה משכר העובד לגוף שלו יועד הסכום, תוך 30 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן.

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat