22310566 - a group of people talking on the phone

החובה למסור מידע למועמד לעבודה

מעסיק המבקש להעסיק עובד, חייב למסור למועמד לעבודה, המשתתף בהליכי מיון לעבודה, כלומר: ראיון או בחינה, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה, אחת לחודשיים לפחות מהיום שבו החל המועמד להשתתף בהליכי המיון וכן הודעה על אי קבלתו של המועמד לעבודה. את ההודעה יש למסור למועמד, לא יאוחר מ – 14 ימים מהיום שבו התקבל אדם אחר לעבודה שלגביה נערכו הליכי המיון.​

חשוב לציין:
החובה למסור למועמד לעבודה מידע כאמור לעיל לא חל על מי שמעסיק לא יותר מ – 25 עובדים, לגבי עבודה לתקופה שאינה עולה על 30 ימים וכן על עבודה בענף ההסעדה.

את ההודעה ניתן למסור גם באמצעי אלקטרוני או טכנולוגי אחר, כגון: באמצעות הדואר האלקטרוני, או מסרון.

תוכן ההודעה למועמד
​על ההודעות למועמד לכלול פרטים הקבועים בחוק, כדלקמן:

  • שמות המעסיק והמועמד לעבודה
  • תאריך תחילת המיון
  • התפקיד שלגביו נערכים הליכי המיון
  • שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה
למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים סמכויות לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות שונות שבחוקי העבודה. בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה ועובדים זרים קיימות גם סמכויות אכיפה אזרחיות.

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב