תפריט מכללת ידע

דף הבית » פרסומים ועדכונים » מדריכים » החזר מס הכנסה – מדריך

החזר מס הכנסה – מדריך

מבוא

מדריך זה נועד למי שאינם חייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה, אך מעוניינים להגיש אותו כבקשה להחזר מס. כאן תוכלו לקבל מידע על הזכויות שלכם, על תהליך הגשת הדוח והאישורים, ולהבין מהן הטבות המס שאתם זכאים להן כעובדים שכירים.

מי הם החייבים להגיש דוח שנתי למס הכנסה

 • על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה ("הפקודה"), יחיד תושב ישראל, שמלאו לו 18 שנים, חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
 • עם זאת, לפי הוראות מיוחדות  קבוצות שונות פטורות מהגשת הדוח. הקבוצות  כוללות, בין היתר, עובדים שכירים בעלי הכנסת עבודה או קצבה, בסכומים שאינם עולים על 647,640 ₪ בשנה (נכון לשנת המס 2021).
 • אם לעובדים יש בן או בת זוג החייבים בהגשת דוח, גם  העובדים חייבים להגיש דוח  ואינם פטורים מהגשתו.

מהם השלבים לחישוב המס בישראל

ריכוז ההכנסות
 • הפקודה מטילה מס על הכנסותיהם של תושבי ישראל, מכל המקורות המפורטים בפקודה:
 • אם נוצרו או נצברו בישראל או מחוץ לה.
 • בכפוף לאמנות למניעת כפל מס, בין ישראל למדינות זרות.
 • יש לחשב את כל ההכנסות, מכל המקורות בשנת המס.

חישוב ההכנסה החייבת

כך מחשבים "הכנסה חייבת":

סך ההכנסות – (הוצאות) – (קיזוזים) – (פטורים) – (ניכויים אישיים) = הכנסה חייבת

הוצאות

סכומי הוצאות שקשורות לייצור ההכנסה, למשל: הוצאות לרכישת ספרות מקצועית, השתלמויות, ימי עיון, כנסים ואחרים, והכול בכפוף לתנאים שנקבעו בפקודה.

קיזוזים

סכומים המופחתים מההכנסה, בגלל הפסדים שוטפים או הפסדים משנים קודמות, בהתאם לכללי הקיזוז שנקבעו בפקודה.

פטורים

סכומים המופחתים מההכנסה, בגלל זכאות לפטור ממס על פי הוראות הפקודה. קיימים פטורים להכנסות מסוימות ופטורים אישיים (למשל: עיוורים, נכים 100%).

ניכויים אישיים

סכומים המופחתים מההכנסה, למשל: ניכוי בגלל הפקדת כספים על-ידי היחיד, לקופת גמל לקצבה.

 • הוראות הפקודה מעניקות הטבות מס, שמקטינות את סכום ההכנסה החייבת ואת סכום המס המגיע (סכום המס המחושב בניכוי סכום הזיכויים המגיעים לכם).
 • הטבות אלו מפורטות בהרחבה בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך".
 • כל ההטבות המפורטות למעלה, חוץ מסכום הניכויים האישיים, לא מחושבות אוטומטית בהגשת הדוח. על יחיד המבקש הוצאות, קיזוזים או פטורים, לבקש זאת בזמן הגשת הדוח.
 • חלק מהטבות המס המפורטות למעלה, מותנות באישור פקיד שומה.
 • יש להפחית את ההוצאות, הפטורים, הניכויים האישיים או הקיזוזים מסך ההכנסות. התוצאה המתקבלת היא ההכנסה החייבת – ההכנסה עבורה מחושב המס.
חישוב סכום המס לפני זיכויים ונקודות זיכוי
 • מס הכנסה בישראל הוא מס פרוגרסיבי – ככל שהכנסת היחיד גבוהה יותר, גובה המס על ההכנסה עולה.
 • סעיף 121 לפקודה קובע את גובה המס החל על הכנסותיו של היחיד (מדרגות מס).
 • מס הכנסה מחושב על בסיס שנתי, כשכל הכנסות היחיד מכל המקורות באותה שנה, ידועות.
 • לאחר קביעת ההכנסה החייבת, נערך חישוב של המס, על-ידי שיבוץ כל סוג של הכנסה חייבת בשדה הנכון בדוח. התוצאה המתקבלת היא סכום המס לפני הזיכויים ונקודות הזיכוי.
חישוב סכום נקודות הזיכוי והזיכויים האישיים
 • על פי הוראות הפקודה, קיימים זיכויים ונקודות זיכוי, שמשמעותם הפחתה מסכום המס.
 • ערכה של כל נקודת זיכוי הוא 2,616 ₪ לשנה (נכון לשנת המס 2021).
 • דברי הסבר בנושא הזכאות לנקודות זיכוי וזיכויים, מפורטים בפרק 6 בהמשך.
חישוב סכום המס המגיע

לאחר חישוב סכום המס (לפני זיכויים ונקודות זיכוי), יש להפחית את סכום הזיכויים ונקודות הזיכוי.. התוצאה המתקבלת היא סכום המס המגיע.

חישוב הפרש המס לתשלום או להחזר
 • לאחר חישוב סכום המס המגיע, יש לבדוק את הסכום ששולם על חשבון המס:
  • דרך ניכוי במקור על ידי כל המעסיקים או המשלמים האחרים (למשל: קופות גמל, ביטוח לאומי ואחרים).דרך תשלום מקדמות.
 • יש להפחית מסכום המס המגיע את סכומי המס ששולמו במהלך השנה. אם קיים הפרש בין סכום המס המגיע לבין סכום המס ששולם (ניכוי במקור ומקדמות), ההפרש הוא סכום המס לתשלום או להחזר.

הפרש חיובי = סכום לתשלום.
הפרש שלילי = סכום להחזר.

מי זכאי להחזר מס

 • כל מי ששילמו, או נוכה מהם מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס שעליהם לשלם באותה שנה, זכאים להחזר מס.
 • באתר רשות המסים, קיימת הדמיית מס (סימולטור) לעובדים השכירים, המסייעת בבדיקת חישוב המס לעובדים, ללא צורך בהזדהות.

סיבות נפוצות להפרשי מס

במרבית המקרים, כשעובדים אצל מעסיק יחיד במהלך כל שנת מס, המס המחושב על ידי המעסיק הוא מס מדויק וסופי.

 • עם זאת, יש מקרים בהם המס המחושב על ידי המעסיק אינו מדויק ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות, בגלל אחת מהסיבות הבאות:
 • מילוי שגוי או חסר של טופס 101 על ידי העובד.
 • פרטים שלא עודכנו, העשויים להקטין את חובת המס של העובד.
 • קיימות הטבות שניתנות אך ורק בעת הגשת דוח שנתי.
 • הפרשי מס, כנאמר למעלה, יכולים להתקיים בין היתר, גם מהסיבות הבאות:
 • עבודה אצל שני מעסיקים או יותר.
 • עבודה אצל מעסיק בחלק משנת המס.
 • קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, למשל: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה ואחרים.
 • שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה.
 • עובדים ששילמו באופן עצמאי בשנת המס – כספים לקופת גמל לקצבה או לביטוח חיים.
 • תרומות למוסד ציבורי מוכר.

לתשומת ליבכם

 • הפרשי המס יכולים להיות גם לחובה וגם לזכות.
 • מדריך זה אינו נותן ייעוץ לגבי זכאות להחזר מס.
 • יחיד המבקש להגיש בקשה להחזר מס, יוודא את זכאותו להחזר המס לפני הגשת הדוח.

בקשה להחזר מס ששולם ביתר

כדי לממש את זכאותכם להחזר מס, עליכם להגיש דוח בתוך 6 שנים מתום שנת המס שעבורה שולם מס ביתר.
לדוגמה: בקשה להחזר מס עבור שנת המס 2016, ניתן להגיש עד ליום 31.12.2022

דוח מקוצר בטופס 135, אינו מיועד ליחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מהמקורות הבאים:

 • עסק.
 • שבח חייב.
 • הכנסה מניירות ערך שאינם סחירים.
 • הכנסה מחוץ לארץ.
 • הכנסה של בעלי שליטה בחברה או הכנסה מנאמנות.

יש לצרף לדוח את כל האישורים המתאימים, כמפורט לפניכם:

אישורים על הכנסותיכם והכנסות בני או בנות זוגכם מכל המקורות:
 •  טופסי 106 מכל המעסיקים או משלמי קצבה.
 • טופסי 806 (857) עבור הכנסות ממשלמים אחרים.
 • אישורים על דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, תגמולי מילואים או תקבולים אחרים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • טופס 161 לגבי עובדים שפרשו או פוטרו בשנת המס מעבודתם.
 • אישורים מהבנק על הכנסות מריבית על פיקדונות, על תוכניות חיסכון ועל ריבית ורווחים מניירות ערך (טופסי 867).
אישורים על זכאות להטבות מס
 • אישור על פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה, לעיוורים או לנכים 100%.
 • אישורי מס שנתיים מקופות גמל או מחברות ביטוח, על תשלומים לקופת גמל לקצבה כ"עמית עצמאי", לביטוח חיים או לביטוח אובדן כושר עבודה.
 • אישור מהרשות המקומית על תושבות ביישוב מזכה.
 • טופס 119 – אישור על לימודים אקדמיים או לימודי מקצוע, כמפורט בהמשך מדריך זה.
 • תעודת עולה חדש ואו תושב חוזר, כמפורט בהמשך מדריך זה.
 • תעודת שחרור משירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי.- טופס 127 או תעודת עיוור לגבי ילד עם מוגבלות. – אישור גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • אישור ועדת השמה לגבי ילד הזכאי להטבות במסגרת חינוך מיוחד. – קבלות על תרומות למוסד ציבורי מוכר.

לתשומת ליבכם: יש לצרף צילום צ'ק או אישור מתאים אחר, לאימות פרטי חשבון הבנק ולביצוע החזר המס (אם תתברר זכאות להחזר).

מקור המאמר: אתר מס הכנסה

תוכן עניינים

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש