בקרת שכר

תקנות שעת חרום – עבודת נשים

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש"ף – 2020.

היום (6/4/2020) פורסמו תקנות חדשות הקובעות כי מעסיקים אשר מבקשים להוציא עובדלחופשה ללא תשלום, המוגנים מכוח חוק עבודת נשים, לא יהיו חייבים בבקשת היתר – בכפוף לתנאים הבאים:

הוצאת עובדת או עובד לחל"ת הינה ביוזמת המעסיק, לתקופה שלא תפחת מ-30 ימים ולא תעלה על 60 ימים ובלבד שמתקיימים כל אלה:

  • הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום אינה קשורה לעילה שבשלה חלה הגבלה על פגיעה בהכנסתם לפי סעיף זה.
  • המעסיק עשה מאמצים למצוא לעובדת או לעובד עבודה מתאימה אחרת באותו היקף משרה ובלי לפגוע בתנאי עבודתם, ולא מצא עבודה כאמור ערב הוצאתם לחופשה ללא תשלום.
  • העובדת או העובד נתנו את הסכמתם בכתב להוצאתם לחופשה ללא תשלום.
  • המעסיק החליט על הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום לאחר שהתקיים אחד מאלה:
  • פעילות עסקו של המעסיק הוגבלה או צומצמה עקב הוראות החוק והתקנות או שפעילות עסקו צומצמה בשל מתן שירות לעסק שפעילותו הוגבלה או צומצמה בעקבות הוראות אלו.
  • תפקיד העובד/ת הוא חלק מהפעילות שהוגבלה והמעסיק הוציא לחופשה ללא תשלום נוסף על העובדת או העובד כאמור עובדים נוספים מאותו טעם או עובדים נוספים שלא חלה לגביהם הגבלה לפגיעה בהכנסה, למעט אם עסקו של המעסיק בכללותו חדל לפעול בעת שהעובדת או העובד הוצאו לחופשה ללא תשלום או אם העובדת או העובד הם העובדים היחידים בעסקו של המעסיק.
  • על העובדת לא הוחל הסכם יציאה לחופשה כהגדרתו בתקנות שעת חירום (הרחבת הסכם יציאה לחופשה על המגזר הציבורי הרחב בשל נגיף קורונה החדש) התש"ף 2020.
  • לעניין הוצאה לחופשה ללא תשלום של עובדת בהיריון – תאריך הלידה המשוער של העובדת לא חל ב–30 הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה לחופשה;

אין בהוראות אלו כדי לגרוע מכל זכות או חובה המוטלות על מעסיק או על עובד לפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת בתקנות.

תקנות אלו יחולו לעניין עובדת או עובד שהוצאו לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק, החל מיום 15/3/2020 או לאחריו, במידה וניתן לגבי עובדת או עובד כאמור היתר ערב תחילתן של התקנות, יראו את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאת העובדת או העובד לחופשה ללא תשלום או במועד הקובע, לפי המאוחר מבינהם.

מעסיק שהגיש בקשה לקבלת היתר לפני יום תחילתן של תקנות ובקשתו אינה עומדת בתנאים לקבלת היתר, יודיע למשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כי בקשתו אינה עומדת בתנאים כאמור וכי הוא מבקש שבקשתו תידון בהתאם להוראות סעיף 9א כנוסחו ערב יום התחילה.

עוד מאמרים

בלוג

עבודה בשעות הלילה

​​במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אין להעסיק עובדים בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שבועיים. זאת בהתאם לתיקון מספר 17 לחוק שעות עבודה ומנוחה מיום

קרא עוד »

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב