בקרת שכר מבית פתרונות אפקטיביים

המשכורת הקובעת לחישוב פיצויי פיטורים

ככלל חישוב סכום פיצויי פיטורים לעובד מבוסס על שכרו האחרון, וזאת על פי חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק") ותקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 (להלן: "התקנות").

יחד עם זאת, ישנם מקרים חריגים בהם יחושבו הפיצויים באופן שונה, כפי שנקבע בחוק בתקנות ובפסיקה.  

שיעור פיצויי הפיטורים

סעיף 12 לחוק קובע כי שיעור פיצויי הפיטורים יהיה שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל מעסיק או באותו מקום עבודה.

השכר לחישוב יהיה שכרו האחרון של העובד.

על פי תקנה 1 לתקנות רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר העבודה לעניין תקנות אלה הם שכר יסוד,  תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה. לעניין תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד וכן תוספות שאינן מותנות בתנאי ותוספות שנקבעו על פי הסכם עבודה אישי/צו הרחבה/הסכם קיבוצי תחושבנה לצורך הפיצויים.

רכיבי שכר המהווים חלף שכר יבואו בחשבון גם הם בחישוב הפיצויים כדוגמת תשלום עבור חופשה, מחלה, דמי חג, ימי אבל, היעדרות לצורך בדיקות הריון.  

יצוין כי במידה וחל על הצדדים צו הרחבה/הסכם קיבוצי/ הסכם עבודה אישי הקובע אחרת יש לנהוג לפיו.

המשכורת הקובעת לצורך חישוב הפיצויים

עובד במשכורת – עובד אשר מקבל שכר חודשי קבוע, חישוב פיצויי הפיטורים שלו יהיה בהתאם למשכורתו החודשית האחרונה.

עובד בשכר (עובד שעתי/יומי) – במידה ומדובר בעובד שעתי אשר שכרו קבוע, יהיה החישוב על פי שכרו האחרון , אך כאשר היקף העבודה של העובד משתנה ושכרו אינו קבוע יש לחשב את ממוצע שעות עבודתו בכל תקופת העסקתו (ע"ע 44824-03-16 י.ב שיא משאבים בע"מ נ' ADHENOM BERH TEAM ).

חישוב "השכר הקובע" לעובדים בשכר שעתי, יומי שבועי וכד', צריך להיעשות לפי תעריף אחרון לשעה/יום/שבוע כפול ההיקף הממוצע של השעות/הימים/השבועות לאורך כל תקופת העבודה, כפול הוותק של העובד. זהו השכר הקובע לצורך הזכאות לפיצויי פיטורים

החריגים לכלל "השכר האחרון"

ישנם מקרים חריגים, בהם נקבע אופן חישוב שונה וזאת כאשר חל שינוי מהותי בשכרו האחרון של העובד או שחל שינוי בהיקף משרתו במהלך תקופת העבודה.

להלן מס' דוגמאות:

  1. עובד אשר חל שינוי בשכרו האחרון

כאשר  חל בשכרו האחרון של העובד שינוי זמני, יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד כאילו לא חל שינוי כאמור (תקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים).

  1. עובד אשר חל שינוי בהיקף משרתו

עובד אשר עבר מעבודה מלאה לעבודה חלקית או מעבודה חלקית לעבודה מלאה, יחושב שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות של עבודתו (תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים).

  1. עובד אשר הופחת שכרו

כאשר חלה הפחתה בשכרו של עובד אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון יראו כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה (תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים).

  1. עובד המקבל משכורת הכוללת עמלות מכירה אישיות

כאשר שכרו של עובד כולל עמלות מכירה אישיות, יש לחשב את השכר לצורך פיצויים על פי שכר אחרון + ממוצע עמלות המכירה ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים (תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים).

  1. חישוב פיצויים בחופשה ללא תשלום תק' תשמ"א-1981

  על פי תקנה 5 לתקנות פיצויי פיטורים, לעניין חישוב פיצויי פיטורים לעובד שהיה בחופשה ללא תשלום יהיה השכר האחרון –

(1)  בחופשה ללא תשלום מכוח הוראה של דין – השכר שהיה משתלם לו ערב פיטוריו אילו עבד אצל אותו מעביד;

(2)  בכל מקרה אחר – השכר שהשתלם לו ערב יציאתו לחופשה ללא תשלום בצירוף תוספת יוקר המחיה על השכר האמור בשיעור שהיה מתווסף לשכרו האמור אילו עבד אצל אותו מעביד ערב פיטוריו.

עוד מאמרים

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד