Contemporary business people working in team in the office

אכיפת חוקי עבודה

כללי

​אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה, נועדה להסדיר את שוק העבודה, להקטין את שכיחות הפרתן של הוראות אלה, לתמרץ מעסיקים לקיים את החובות המוטלות עליהם כלפי עובדיהם, להגן על זכויות העובד ולהבטיח את מימושן.

למשרד הכלכלה והתעשייה סמכויות לאכיפה מינהלית​ ולאכיפה פלילית של ההוראות שבחוקי העבודה וכן לאכיפה אזרחית​ של הוראות שבחקיקת השוויון הזדמנויות ושל ההוראות שבחוק עובדים זרים.

אכיפה אזרחית

​סמכות לנקוט בהליכים לאכיפה אזרחית נתונה לממונים על שני תחומים, במשרד הכלכלה והתעשייה:
נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה – נציבות שוויון ההזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה ממונה, בין היתר, על העמקת והגברת האכיפה האזרחית בנושא שוויון ההזדמנויות בשוק העבודה.

הנציבות, שהוקמה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, מוסמכת לטפל בכל חשד להפליה במקום עבודה, להורות בצו על קבלת נתונים ממעסיק, להתערב, ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר, בהליך המתקיים בפניו, בנושא שבתחום תפקידה, וכן להגיש תביעה, בקשר להפרת הוראות החוק האמור, בשמה, או כמי שמייצגת בתביעה את העובד או דורש העבודה.

חשוב לציין: 
הנציבות מוסמכת לפעול גם בנסיבות בהן הופרו הוראות חוקים נוספים, שעניינם שוויון בתחום יחסי העבודה, המפורטים בחוק שיוויון הזדמנויות בעבודה, בסעיף 20א(א) וכן בתוספת לחוק. ​

ממונה על זכויות עובדים זרים – הממונה על זכויות עובדים זרים שבמשרד הכלכלה והתעשייה מוסמכת, בין היתר, לפעול כלפי מעסיק, מעסיק בפועל, לשכה פרטית, קבלן כח אדם וספק שירות, לאכיפת זכויות עובדים זרים​ לפי חוקי העבודה.
הממונה על זכויות עובדים זרים, שמונתה לפי חוק עובדים זרים, מוסמכת לטפל בכל חשד לפגיעה בזכויות העובד הזר במקום העבודה, להורות על קבלת נתונים, להתערב, ברשות בית הדין לעבודה או בית משפט מוסמך אחר, בהליך המתקיים בפניו, בנושא שבתחום תפקידה, וכן להגיש תביעה, בקשר להפרת זכויותיו של עובד זר, בשמה, או כמי שמייצגת בתביעה את העובד.

חשוב לציין:
נציבות שיוויון הזדמנויות בעבודה והממונה על עובדים זרים, נוקטים בהליכי אכיפה, במקרים המתאמים ובהתאם לסדרי עדיפויות.

אכיפה מינהלית

​משרד הכלכלה והתעשייה מוסמך לקיים הליכי בירור וחקירה בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של ההוראות שבחוקי העבודה.

החוק להגברת האכיפה מסמיך את המשרד לנקוט בהליכים לאכיפה מינהלית, בנסיבות בהן קיים חשד להפרה של הוראות שבחוקי העבודה המפורטות בתוספת השניה​ לחוק להגברת האכיפה. זאת כנגד המעסיק, ובמקרים מסויימים נגד מנכ"ל של מעסיק שהוא תאגיד, נגד מזמין שירות.

אכיפה פלילית

​ההליך הפלילי נועד להביא לענישה של עברייני חוק ולהרתעה מפני ביצוע עבירות.

משרד הכלכלה והתעשייה מוסמך לקיים חקירה, בנסיבות בהן קיים חשד לביצוע עבירה על הוראות חוקי העבודה שנקבעה לגביהן ענישה פלילית וכן להגיש, בהתאם לממצאי החקירה, כתב אישום פלילי כנגד החשוד בביצוע העבירה, כלומר: כנגד המעסיק ולגבי מעסיק שהוא התאגדות, גם כנגד נושאי משרה בתאגיד, כגון מנהלים.

נאשם שבית משפט מצא כי יש להרשיעו בביצוע העבירה, צפוי לעונש של מאסר או קנס כספי בהתאם להוראות שנקבעו, בחוקי העבודה, לגבי אותה עבירה והוא נדרש לחתום על התחייבות כספית להימנע מביצוע עבירות.

בית המשפט מוסמך, במקרים המתאימים, לחייב את הנאשם שהורשע בביצוע העבירה, בתשלום פיצוי לעובד שנגרם לו נזק כתוצאה מהפרת החוק. סכום הפיצוי נקבע לפי ערך הנזק או הסבל שנגרמו כתוצאה מהפרת החוק, בכפוף לסכום המירבי הקבוע בחוק העונשין.

חשוב לציין:
בחוקי העבודה קיימות הוראות חוק שהפרתן מהווה עבירה פלילית, כאשר לגבי חלק מהעבירות ניתן לנקוט גם באכיפה מינהלית.
משרד הכלכלה והתעשייה קבע נהלים והנחיות, בדבר עבירות על חוקי העבודה ונסיבות בהן יינקטו הליכים פליליים, או הליכים לאכיפה מינהלית.

שתפו אותנו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp

תגיות תוכן

שינוי גודל גופנים
גלילה לראש העמוד

אתר זה משתמש בקבצי עוגיות כדי להעניק לכם שירות יותר טוב